ลงสำรวจพื้นที่และติดตามการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กองศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะต่างๆ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน […]

โครงการดูงานบูรณาการเรียนการสอนนอกห้องเรียนวิขา เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 2

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, มทร.พระนคร, สถาปัตยกรรม

       อาจารย์สันติ  กมลนรากิจ […]

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Posted Posted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, นักศึกษา, บูรณาการ

       สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

บูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชนถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน

Posted Posted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การเรียน, บูรณาการ, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร, สถาปัตยกรรม, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

       เมื่อวันที่ 12 […]

บูรณาการด้านการเรียนการสอนเข้ากับวิชา การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

Posted Posted in บูรณาการ, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร, หลักสูตร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดการเรียนการสอนโดยการใช้หลักบูรณาการในรายวิชา การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รหัสวิชา 09-212-311-51 […]

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม ประจำปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, บริการวิชาการ, บูรณาการ, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกอบรมและเสริมสร้างพัฒนาอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดย่อม เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบ และเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน […]

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP จ.อ่างทอง

Posted Posted in การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, บูรณาการ, ปีการศึกษา 2555, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดย ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ คณบดีคณะสถาปัตยฯ […]