การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์วิทยากรออกแบบบรรจุภัณฑ์

การเรียนที่ใช้เป็นปัญหาเป็นหลัก Problem-Based Learning

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00-11.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เชิญวิทยากรจากภาคเอกชน คุณกรวุฒิ กาญจนาบุญมาเลิศ ตำแหน่ง ครีเอทีฟ มาร์เก็ตติ้ง บริษัท เดย์ โพเอทส์ จํากัด ผู้ผลิตนิตยสาร a day, HAMBURGER, a day bulletin, a day bulletin LIFE,สำนักพิมพ์ a book polkadot, a day tv รายการไทยเท่, a day department stores และผู้จัดกิจกรรม activation event ให้กับธุรกิจในเครือ daypoet และ แบรนด์ต่าง ๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อ่านในเครือ บรรยายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของนักออกแบบกราฟิกในสภาพการแข่งขันและการรับรู้งาน” ในรายวิชา 09-113-311 การออกแบบกราฟิก 1 ของอาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล อาจารย์ประจำรายวิชา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยหลังจากการบรรยายวิทยากรได้มอบหมายโจทย์เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์จากสภาพปัญหาจริง สร้างเป็นผลงานโครงการ (Mini Project) ประกอบด้วย Logo, Poster, Souvenir พร้อมระบุแนวความคิด

ภาพบรรยากาศ