การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกิจกรรมนักศึกษาบูรณาการ

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

       สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการศึกษาดูงานและการอบรม เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และเพิ่มประสบการณ์ โดยโครงการจัดขึ้น ณ ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2557

ภาพบรรยากาศ