คณะกรรมการบริหารคณะ

ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
E-mail

ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Email
ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Email

ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ
ผู้ช่วยคณบดี
Email
ดร.พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
ผู้ช่วยคณบดี
Email
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
ผู้ช่วยคณบดี
Email

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
ผู้ช่วยคณบดี
Email

อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Email
ผศ.ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
Email
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Email

นางกฤตยา แร่ทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Email