คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
E-mail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Email
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Email

ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ
ผู้ช่วยคณบดี
Email
อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
ผู้ช่วยคณบดี
Email
อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
ผู้ช่วยคณบดี
Email

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
ผู้ช่วยคณบดี
Email

อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Email
ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
Email
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Email

นางกฤตยา แร่ทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Email