บุคลากรฝ่ายวางแผน


บุคลากรฝ่ายวางแผน-สายวิชาการ

อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน
Email


บุคลากรฝ่ายวางแผน-สายสนับสนุน

นางสาวนุชจรี ลิ้มศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
งานแผนยุทธศาสตร์, งานแผนงานและงบประมาณ

02-665-3888 ต่อ 5015

Email
นางสาวฐิติภรณ์ เพ็ชรวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานติดตามและประเมินผล

02-665-3888 ต่อ 8110

Email