กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการบูรณาการปีการศึกษา 2556มทร.พระนคร

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม ประจำปี 2556

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกอบรมและเสริมสร้างพัฒนาอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดย่อม เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบ และเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน โดยมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2556

000 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม