บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา


บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา-สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Email

ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Email

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email

ดร.ปรียานุช คำสนอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email


บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา-สายสนับสนุน

ดร.อาภรณ์ แก้วพรหมมาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
งานทุนการศึกษา

02-665-3888 ต่อ 8014

Email
นางสาวสุนิสา ขุนทอง
นักวิชาการศึกษา

งานทรานสคลิปต์กิจกรรม

02-665-3888 ต่อ 5001

Email
นายสรรเสริญ สังขดิถี
นักวิชาการศึกษา

งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา

02-665-3888 ต่อ 5001

Email