บูรณาการปีการศึกษา 2556มทร.พระนครหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์อาจารย์

บูรณาการด้านการเรียนการสอนเข้ากับวิชา การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดการเรียนการสอนโดยการใช้หลักบูรณาการในรายวิชา การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รหัสวิชา 09-212-311-51 ซึ่งมี อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นผู้สอน โดยการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ อยู่ในช่วงของการทำสารนิพนธ์ มาสอนถึงรูปแบบวิธีการหาหัวข้อ และการเตรียมตัวสอบหัวข้อ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งการเรียนในวิชาดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2557

000

บูรณาการด้านการเรียนการสอนเข้ากับวิชา การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์