ข่าวประกาศจากทางคณะ

ข่าวโครงการและกิจกรรม

ข่าวประกาศรับสมัครงาน /ราคากลาง /จัดซื้อ /จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาการสื่อการสอนและงานออกแบบด้านกราฟฟิกด้วยโปรแกรมการออกแบบ canva ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการสอนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง