การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเรียนบูรณาการปีการศึกษา 2557มทร.พระนครสถาปัตยกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์

บูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชนถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน

       เมื่อวันที่ 12 กันยนยน 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้จัด การเรียนการสอนควบคู่ไปกับการบูรณาการ ในรายวิชา “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4” ของอาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตย์ฯ โดยได้มีการนำผู้มีความรู้ในชุมชน หรือที่เรียกกันว่า ปราชญ์ชุมชนของชาวหมู่บ้านถ้ำเสือ มาให้ความรู้ในเรื่องวัสดุท้องถิ่นวิถีชีวิตในชุมชน เพื่อบูรณาการไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้านสถาปัตยกรรม การบรรยายให้ความรู้จัดขึ้นที่ห้อง 441 อาคาร 4 เวลา 13.00 – 16.30 โดยปราชญ์ชุมชนที่เดินทางมาให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้แก่

  • คุณบุญเลิศ  เต็มคอน   สมาชิกอบต.แก่งกระจาน
  • คุณสุเทพ พิมพ์ศิริ   ประธานธนาคารต้นไม้ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี

ซึ่งในการบรรยายในครั้งนี้มีอาจารย์จากทั้ง 3 สาขาวิชา ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง เพิ่มนำความรู้ที่ได้รับจากชุมชนมา ปรับใช้ในการเรียนการสอนและการทำวิจัย ดังนี้

  • อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล
  • อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง
  • อาจารย์สันติ  กมลนรากิจ
  • อาจารย์กรณ์พงศ์  ทองศรี
  • อาจารย์สุรภา  วงศ์สุวรรณ
  • อาจารย์ศาสตรา  ศรีมหาภาค

ภาพบรรยากาศ