ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงสำรวจพื้นที่และติดตามการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี

กองศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะต่างๆ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งติดตามผลงานจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการนำไปใช้จริงของทางชุมชน ในวันที่ 28 มกราคม2558

ภาพบรรยากาศ