การยืนข้อเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ( ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ )

การดำเนินการของทางคณะต้นสังกัด

 

  กรณีส่งเอกสารประกอบการสอนและผลงานพร้อมกัน

   

  กรณีส่งประเมินเอกสารประกอบการสอนอย่างเดียว

   

  กรณีส่งผลงานทางวิชาการ (อย่างเดียว) ผ่านการประเมินผลการสอนแล้ว

   


  เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)


  1. รายการเอกสารประกอบการบรรยาย     WORD
  2. ขั้นตอนการประเมินผลการสอน     WORD      PDF
  3. ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560    PDF
  4. ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561    PDF
  5. ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563    PDF
  6. ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    PDF
  7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ. 2562    PDF
  8. ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564   PDF
  9. ข้อบังคับ มทรพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2561    PDF
  10. ข้อบังคับ มทรพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. (ฉบับที่ 2) 2562    PDF
  11. ประกาศ มทรพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. 2562    PDF
  12. ประกาศ มทรพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. (ฉบับที่ 2) 2563    PDF
  13. ประกาศ มทรพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.2563  PDF
  14. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03    PDF     WORD
  15. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 04    PDF      WORD
  16. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    PDF     WORD
  17. แบบรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ    PDF     WORD
  18. แบบประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าสาขาวิชาคณบดี)    PDF     WORD
  19. แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน    PDF    WORD
  20. แบบประเมินความสามารถในการสอน    PDF    WORD
  21. แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (แบบที่ 1 กรณีผลการสอน+ผลงานทางวิชาการ)    PDF    WORD
  22. แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (แบบที่ 2 กรณีส่งเฉพาะผลการสอน)    PDF      WORD
  23. แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (แบบที่ 3 กรณีส่งเฉพาะผลงานทางวิชาการ)    PDF    WORD


  ติต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ