อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมืองอาจารย์ประจำสาขาวิชา
ดร.ธานี สุคนธะชาติอาจารย์ประจำสาขาวิชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์สุรภา วงศ์สุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชา