อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
คณบดีคณะสถาปัตย์ฯ

ผศ.ชานนท์ ตันประวัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุรภา วงศ์สุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา