ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)

     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้นำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าศึกษาดูงานอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) โดยเป็นการบูรณาการการสอนรายวิชาเทคโนโลยีอาคารฯอาคารขนาดกลางและการออกแบบสถ.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน โดยการศึกษาดูงานจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2558

ภาพบรรยากาศ