บุคลากรฝ่ายบริหาร


บุคลากรฝ่ายบริหาร-สายวิชาการ

ดร.พิมพ์จุฑา พิกุลทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Email

ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
ผศ.ดร.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
ดร.มยุรี เรืองสมบัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email

อาจารย์แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email


บุคลากรฝ่ายบริหาร-สายสนับสนุน

นางสาวปิยนันท์ หน่องพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

02-665-3888 ต่อ 5013

Email
นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์
บุคลากรชำนาญการ

งานบริหารงานบุคคล, งานพัฒนาบุคลากร

02-665-3888 ต่อ 5010

Email
นางสาวนพรัตน์ คำอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานการเงิน

02-665-3888 ต่อ 5009

Email

นางสาวปิยรัตน์ พัฒคุ้ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานการเงิน

02665-3888 ต่อ 5008

Email
นางสาวศิวาพร บุญชัยยะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

งานพัสดุ

02-665-3888 ต่อ 5007

Email
นายสราวุธ มั่นวิชาชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ, งานยานพาหนะ

02-665-3888 ต่อ 5014

Email

นางสาวภันทิลา อาจคงหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณคณะฯ

02-665-3888 ต่อ 5004

Email
นางสาวนิตยา ปลื้มจันทึก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสื่อสารองค์กร

02-665-3888 ต่อ 5010

Email