บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย


บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย-สายวิชาการ

ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Email

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Email

อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Email
ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์
Email
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Email

ดร.ธานี สุคนธะชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email

ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
surapa.w@rmutp.ac.th

อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์ปริณัน บานชื่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email

อาจารย์สุนทร บินกาชานี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์ศศิประภา เวชศิลป์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์วีระภัทร์ กระหม่อมทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email

อาจารย์สุดารัตน์ ทิพย์ทวีชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย-สายสนับสนุน

นางสาวโปรดปราน เพชรสด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานหลักสูตร,
งานสหกิจศึกษา

02-665-3888 ต่อ 5024

Email
นายเสฏฐนันท์ สิทธิโชคพัฒนะ
นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียน, งานบัณฑิตศึกษา

02-665-3888 ต่อ 8117

Email
นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานการจัดการความรู้, งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
งานวิเทศสัมพันธ์

02-665-3888 ต่อ 8119

Email

นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานวิจัย, งานบริการวิชาการแก่สังคม
งานวารสารวิชาการ

02-665-3888 ต่อ 8120

Email
นางปนัดดา คงศรีชาย
นักวิชาการศึกษา

งานบริการวิชาการแก่สังคม

02-665-3888 ต่อ 8120

Email