บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย


บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย-สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Email

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Email

อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Email
ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์
Email
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Email

ดร.ธานี สุคนธะชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email

ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email

อาจารย์ปริณัน บานชื่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์สุนทร บินกาชานี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email

อาจารย์ศศิประภา เวชศิลป์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์วีระภัทร์ กระหม่อมทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Email
อาจารย์สุดารัตน์ ทิพย์ทวีชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย-สายสนับสนุน

นางสาวโปรดปราน เพชรสด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานหลักสูตร,
งานสหกิจศึกษา

02-665-3888 ต่อ 5024

Email
นายเสฏฐนันท์ สิทธิโชคพัฒนะ
นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียน, งานบัณฑิตศึกษา

02-665-3888 ต่อ 8117

Email
นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานการจัดการความรู้, งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
งานวิเทศสัมพันธ์

02-665-3888 ต่อ 8119

Email

นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานวิจัย, งานบริการวิชาการแก่สังคม
งานวารสารวิชาการ

02-665-3888 ต่อ 8120

Email
นางปนัดดา คงศรีชาย
นักวิชาการศึกษา

งานบริการวิชาการแก่สังคม

02-665-3888 ต่อ 8120

Email