การเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาบูรณาการปีการศึกษา 2555ออกแบบบรรจุภัณฑ์

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP จ.อ่างทอง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดย ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ คณบดีคณะสถาปัตยฯ และ อ.ธานี สุคนธะชาติ ได้นำนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP จ.อ่างทอง เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ.ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยได้ให้นักศึกษาทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนแต่ละตัวสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการจริงทำการเลือกเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจจริง โดยเป็นการนำหลักการบูรณาการมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4

000 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP จ.อ่างทอง และการบูรณาวิชาการ