คณะกรรมการประจำคณะ

ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คุณเขตทัตต์ พลเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.ชานนท์ ตันประวัติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผศ.ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
คณาจารย์ประจำคณะ
ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์
คณาจารย์ประจำคณะ

ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
คณาจารย์ประจำคณะ
ดร.ศรัณยู สว่างเมฆ
คณาจารย์ประจำคณะ

นางกฤตยา แร่ทอง
เลขานุการ
นางสาวปิยนันท์ หน่องพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ