วิทยากรโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 […]

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากร E-Commerce ชุมชน โครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce (ศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และนายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากร […]

วิทยากร “อบรมการใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์และเครื่องมือเฉพาะในการพัฒนาแบบรองเท้า(คอมพิวเตอร์)”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะสถาปัตยกรรมาสตร์และการออกแบบ ได้รับเชิญเพื่อให้ความรู้ […]

วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น” ด้วยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม […]

วิทยากรบรรยาย “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาด”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาด” […]

โครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2557

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, กิจกรรม, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, ฝึกงาน, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดอบรมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ […]