OTOPข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนครวิทยากร

วิทยากร “โครงการส่งเสริมอาชีพจักสานจายเตยปาหนัน”

       หน่วยงานราชการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมอาชีพจักสานจายเตยปาหนัน” ให้กับชาวบ้านในชุมชน จึงได้ขอบุคลากรของคณะไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชุมชนในการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

    1. อาจารย์มยุรี   เรืองสมบัติ
    2. อาจารย์อุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน

กิจรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่  4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ บ้านร่าหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังวหัดกระบี่

ภาพบรรยากาศ