กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนครวิทยากร

วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

       กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ ศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านหนังสือ ระพีร์นคร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้จากทางคณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ เป็นวิทยากรในการทำบล็อกสกรีนเสื้อ โดยโครงการจัดขึ้น ณ ห้องศักดิ์ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพบรรยากาศ