ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยากรบรรยาย “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาด”

นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาด”  ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยทาง สำนักอุตสาหกรรมจำหวัดตรัง เพื่อเป็นการให้ความรู้กับทางผู้ประกอบการที่ทำสินค้า OTOP และ SMEs ในจังหวัดตรัง

ภาพบรรยากาศ