ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น”

วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น” ด้วยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี ให้กับบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดย อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล และ อาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้บรรยายหัวข้อบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น การสร้างแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP และฝึกปฏิบัติการสร้างตราสินค้า ภาพประกอบ โครงสร้าง และฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์

ภาพบรรยากาศ