ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการ OTOP

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้ส่งวิทยากรเข้าบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวิทยากรจากทางคณะดังนี้

  1. นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  2. นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง
  3. นางสาวสุรภา  วงศ์สุวรรณ

       โดยโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนต์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพบรรยากาศ