การศึกษาการเรียนกิจกรรมนักศึกษาปีการศึกษา 2557ฝึกงานมทร.พระนคร

โครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2557

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดอบรมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 122 คน ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการในสถานประกอบการ เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพและพัฒนาตนเอง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ระยะเวลาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมจำนวน 5 วัน หรือ 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-632 ประกอบด้วย

  • หลักสูตรที่ 1 ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  • หลักสูตรที่ 2 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับนักออกแบบ โดย อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ / ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรที่ 3 วิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ โดย อาจารย์วิภาภรณ์ อรุณปลอด หัวหน้าหมวดศิลปะและแอนิเมชัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
  • หลักสูตรที่ 4 วิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย คุณจตุพล ชมภูศรี นักออกแบบอิสระ 3D Animator / cartoonist / Illustrator
  • หลักสูตรที่ 5 วิชาชีพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ โดย คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้จัดการ Design Solution Center บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด และ ทีมนักออกแบบ บริษัท เซรามิค ซิเมนต์ไทย จำกัด

000 โครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2557