ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยากรโครงการ “พี่เพื่อนน้อง…พัฒนาอาชีพ ปี 2”

       ทางบริษัท มีเดีย บลูน จำกัด ได้จัดกิจกรรม โครงการ “พี่เพื่อนน้อง…พัฒนาอาชีพ ปี 2” โดยเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ และพัฒนาความรู้ ทางบริษัท มีเดีย บลูน จำกัด จึงได้เชิญวิทยากรของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพมาเป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้เข้าร่วม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน โดยมีการอบรมทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรอบรม

  1. หลักสูตรการแกะสลักลวดลายบนกระจก โดย อ.มัทธนี  ปราโมทย์เมือง

      2. หลักสูตรซิลค์สกรีน โดย อ.ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์