ศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ ร่วมกับ บริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด

Posted Posted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, อาจารย์

        เนื่องด้วย บริษัท […]

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, นักศึกษา, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

       นายธานี สุคนธะชาติ […]

เข้าร่วม “การประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงวิจัยเชิงหลักการและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม”

Posted Posted in งานวิจัย, มทร.พระนคร, อบรม, อาจารย์

อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วม กิจกรรม “การประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงวิจัยเชิงหลักการและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม” โดยการประชุมจัดขึ้นที่ […]

ตรวจประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ประกันคุณภาพการศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

       อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ […]

ร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, มทร.พระนคร, อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 […]

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, อบรม, อาจารย์

      อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ […]

ส่งงานวิจัยเข้าร่วม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, มทร.พระนคร, อาจารย์

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งผงงานวิจัยเข้าร่วมจัดงานใน “วันนักประดิษฐ์” […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2557

Posted Posted in ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร, อาจารย์

ประกาศรับสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และภาระงานโดยสังเขป Only slightly […]

เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย CAN ครั้งที่ 1/2557

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, สถาปัตยกรรม, อาจารย์

อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย CAN […]