ข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนครอบรมอาจารย์

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

      อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ที่ทางกองบริหารงานบุคคลได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวิทยากรในการอบรมให้ความรู้คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดบการอบรมนี้จัดขึ้น ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4

บรรยากาศการอบรม