ปีการศึกษา 2557มทร.พระนครสาขาวิชาหลักสูตรอาจารย์

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทวิภาคี กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

        เมื่เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำโดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดี พร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมเจรจาเพื่อความร่วมมือระดับทวิภาคีกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ประชาชื่น ในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในขั้นต้น

ภาพบรรยากาศ