ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานวิจัยมทร.พระนครอาจารย์

ร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีชื่อผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมดังนี้

  • A Study of the Packaging Design Factors Influencing Sustainable Environment : A case Study on the Usage of Colors and Packaging Materials for Sustainable Packaging , Indicating its Function  (อ.กิ่งกาญจน์  พิจักขณา)
  • Factor Determining Physicaal Environment Conveying Sense of Place , Safety and Quality of Life : A Case study on Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (อ.สุพจน์  พรหมพยัคฆ์)
  • การศึกษาและพัฒนาแผ่นวีเนียร์จากขี้เลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่องเรือนในที่พักอาศัย  (ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์)
  • การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตของตกแต่งเพื่อลดกลิ่นอับชื้นภายในบ้านจากผงถ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
   (อ.กรณ์พงศ์ ทองศรี)
  • การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตของตกแต่งบ้านจากวัชพืชเถาวัลย์และต้นไมยราบยักษ์  กลุ่มแม่บ้านแปรรูปเพื่อการผลิตหนองคีม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี (อ.กรณ์พงศ์ ทองศรี)
  • การออกแบบห้องน้ำสำหรับคนพิการทางการมองเห็น (อ.ศรีสุดา ภู่แย้ม)
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นสากล   (อ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล)
  • การทดสอบระบบการพิมพ์นูนบนกระดาษหัตถกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์  (อ.ธานี สุคนธะชาติ)

ภาพบรรยากาศ