งานวิจัยมทร.พระนครอบรมอาจารย์

เข้าร่วม “การประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงวิจัยเชิงหลักการและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม”

อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วม กิจกรรม “การประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงวิจัยเชิงหลักการและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม” โดยการประชุมจัดขึ้นที่ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 มีอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเข้าร่วมดังนี้

      • ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์
      • อาจารย์คมเขต  เพ็ชรรัตน์
      • อาจารย์สุพจน์  พรหมพยัคฆ์

ภาพบรรยากาศ