การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนครออกแบบบรรจุภัณฑ์อาจารย์

ศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ ร่วมกับ บริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด

        เนื่องด้วย บริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด  ได้จัด กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ เพื่อเป็นการเพิ่มแนวคิดและพัฒนาการออกแบบสู่สากล ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ในการนี้ทาง บริษัท  แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เรียนเชิญ อาจารย์อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพแนวคิดและบรรจุภัณฑ์ที่ประเทศสิงค์โปร์