กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์งานวิจัยมทร.พระนครอาจารย์

ส่งงานวิจัยเข้าร่วม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งผงงานวิจัยเข้าร่วมจัดงานใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้ส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วม จำนวน 8 ผลงาน ดังนี้

  • โครงการศึกษาและออกแบบศูนย์บริการและจุดพักจักรยานนักท่องเที่ยว ตามเส้นทางประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมกรุงธนบุรี
   อาจารย์สันติ กมลนรากิจ
  • การศึกษาและพัฒนาหนังสือภาพการ์ตูนอ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
   อาจารย์ศรัญยู สว่างเมฆ
  • การศึกษาและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้จากเส้นใยพืชมะละกอเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภายในบ้าน
   อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
  • การศึกษาและพัฒนาแผ่นวีเนียร์จากขี้เลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่องเรือนในที่พักอาศัย
   ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์
  • การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตของตกแต่งเพื่อลดกลิ่นอับชื้นภายในบ้านจากผงถ่านไม้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
   อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
  • การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตของตกแต่งบ้านจากวัชพืชเถาวัลย์และต้นไมยราบยักษ์ กลุ่มหมู่บ้านแปรรูปเพื่อการผลิตบ้านหนองคีม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
   อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี
  • การผลิตกระดาษจากกากพลังงานมูลช้างกับผลได้ทางเศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศ กรณีศึกษาการเปรียบเทียบกระดาษมูลช้างโดยใช้กระดาษสา และกระดาษสับปะรด
   อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ
  • การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์เขียนผ้าบาติกลายเขียน สำหรับผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษธนบุรี
   อาจารย์พีรัฐ ลิมปากรณ์

ผลงานวิจัยที่เข้าร่วม