ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557มทร.พระนครอาจารย์เจ้าหน้าที่

ตรวจประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2557

       อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัยดังนี้

คณะกรรมการจาก สกอ.

  1. รศ.ดร.ไทย   ทิพย์สุวรรณกุล
  2. รศ.นิพันธ์  ศิริศักดิ์
  3. ผศ.นพปฎล  สุวัจนานนท์

 คณะกรรมการประเมินภายใน

  1. ผศ.สุขุมาล      หวังวณิชพันธุ์
  2. ผศ.กรรณิการ์   ม่วงชู
  3. นายคมเขต   เพ็ชรรัตน์

ภาพบรรยากาศ