ข่าวสารประชาสัมพันธ์สถาปัตยกรรมอาจารย์

เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย CAN ครั้งที่ 1/2557

อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย CAN ครั้งที่ 1/2557 ณ

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

000 บรรยากาศการประชุมเครือข่าย CAN ครั้งที่ 1/2557