กิจกรรมนักศึกษามทร.พระนครอาจารย์เจ้าหน้าที่

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร

       นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทีมบริหารคณะ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 15 สิงหาคม 2557

ภาพร่วมแสดงความยินดี