ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบประเมินเกี่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านต่าง ๆ

Posted Posted in นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556

แบบประเมินเกี่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านต่าง ๆ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ […]

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Posted Posted in นักศึกษา, บูรณาการ, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร, อบรม, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ […]

บูรณาการด้านการเรียนการสอนเข้ากับวิชา การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

Posted Posted in บูรณาการ, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร, หลักสูตร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดการเรียนการสอนโดยการใช้หลักบูรณาการในรายวิชา การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รหัสวิชา 09-212-311-51 […]

แสดงผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษาปี 4, นิทรรศการ, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, สหกิจศึกษา, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดแสดงผลงานรูปแบบนิทรรศการ รายวิชาสหกิจศึกษา หลังจากที่นักศึกษาได้ไปเข้ารับการฝึกงานตามสถานประกอบการจริง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ […]

ผลงานนักศึกษา รายวิชา การทำหุ่นจำลอง การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์2

Posted Posted in การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, ผลงานนักศึกษา, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผลงานการออกแบบของนักศึกษา รายวิชา การทำหุ่นจำลอง การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์2 […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน 1/2556

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556

ขอความร่วมมือนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประเมินการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2556 ได้ที่เว็บไซต์ http://eassess.rmutp.ac.th […]

โครงการสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ ประจำปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำเนินการจัดโครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2555 […]

งานไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ได้ดำเนินการจัด […]

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ทำการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2556 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ […]

โครงการค่ายผู้นำนักศึกษาปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, มทร.พระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ […]