กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2556ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ ประจำปี 2556

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำเนินการจัดโครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและเป็นภูมิคุ้มกันร่างกาย การดูแลรักษาความสะอาดในร่างกาย และการแต่งกาย เพื่อให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ภายในคณะ เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตตลอดจนบุคลิกภาพที่ดี ตามสุขภาวะที่มนุษย์พึงมี โดยโครงการจัดขึ้นที่ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2556

000 โครงการสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ ประจำปี 2556