กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2556ฝ่ายกิจการนักศึกษามทร.พระนคร

โครงการค่ายผู้นำนักศึกษาปี 2556

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่จะจบมาเป็นคนที่มีคุณภาพ และเป็นผู้นำที่ดีได้ทำให้นักศึกษาสามารถกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีวินัยในการใช้ชีวิต ปรับเปลี่ยนชีวิตตนเองให้เข้ากับสถานการณ์แและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ตลอดถึงพัฒนาการทางด้านการออกแบบที่ดี โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2556 ณ. อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

000 บรรยกาศโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2556