การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปี 4นิทรรศการปีการศึกษา 2556ฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครสหกิจศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์

แสดงผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดแสดงผลงานรูปแบบนิทรรศการ รายวิชาสหกิจศึกษา หลังจากที่นักศึกษาได้ไปเข้ารับการฝึกงานตามสถานประกอบการจริง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ.ห้อง 631-632

000 แสดงผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556