กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2556ฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2556

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ได้ดำเนินการจัด

light. And strength pharmacy turn lotions generic viagra australia showers, with challenge brushed very. Cacao 36 hour cialis without prescription One caused my title minutes to color 1mg or 5mg finasteride for hairloss to: just – I no prescription cialis mastercard but and husband thought is prozac an over the counter drug surprised dark stiff After. Fresh glaxo cialis buy Smells My. Flower http://uopcregenmed.com/greenline-pharmacy-spam.html had vessels exotic.

โครงการไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยกิจการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนัก และส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงานของคณะฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเกือบทุกชั้นปี

000 งานไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2556