นักศึกษาบูรณาการปีการศึกษา 2556มทร.พระนครอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยให้ศึกษาจากสถานประกอบการณ์จริง ซึ่งได้พานักศึกษา ไปดูงานที่ บริษัท โลตัส คริสตัล จำกัด และบริษัทระยองกล๊าส อินดัสทรี จำกัด โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2557

000 บรรยากาศการดูงานจากสถานประกอบการ