นิทรรศการแสดงผลงานสารนิพนธ์ ” Share แบ่ง กัน มั่ง” ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การเรียน, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร, สาขาวิชา, สารนิพนธ์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

       นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

บรรยากาศการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การศึกษา, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 […]

สอบหัวข้อโครงการออกแบบและพัฒนางานบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in นักศึกษาปี 4, ปีการศึกษา 2556, ผลงานนักศึกษา, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, สาขาวิชา, หลักสูตร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ดำเนินการสอบหัวข้อครั้งสุดท้ายเพิ่มการสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา […]

ผลงานการออกแบบของนักศึกษา รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5

Posted Posted in การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, การเรียน, กิจกรรม, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 มีการฟรีเซนต์ผลงานการออกแบบของนักศึกษา […]

โครงการปัจฉิมนิเทศย่อย ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การเรียน, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษาปี 4, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

คณะสถาัปตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศย่อย ปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาที่จะกำลังสำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน […]

กิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ ครั้งที่ 5 Around The World

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

       คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ […]

คณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณบดี เข้าเยี่ยมชมพื้นที่คณะ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ประเมิน, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

       คณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณบดี เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, มทร.พระนคร

ฝ่่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม […]