กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2556มทร.พระนคร

กิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ ครั้งที่ 5 Around The World

       คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ ครั้งที่ 5 Around The World ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว

000 กิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ ครั้งที่ 5 Around The World