การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเรียนกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2556มทร.พระนครสาขาวิชาสารนิพนธ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์

นิทรรศการแสดงผลงานสารนิพนธ์ ” Share แบ่ง กัน มั่ง” ปีการศึกษา 2556

       นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้ร่วมกันจัด นิทรรศการแสดงผลงานสารนิพนธ์ ในหัวข้อ” Share แบ่ง กัน มั่ง”  โดยจัดขึ้นที่ สยามสแควร์วัน ชั้น G ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศ