นักศึกษาปี 4ปีการศึกษา 2556ผลงานนักศึกษาฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครสาขาวิชาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

สอบหัวข้อโครงการออกแบบและพัฒนางานบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2556

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ดำเนินการสอบหัวข้อครั้งสุดท้ายเพิ่มการสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยการ สอบจัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ.ห้อง 421 ที่ผ่านมา

000 โครงการออกแบบและพัฒนางานบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2556