การศึกษาข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2556มทร.พระนคร

บรรยากาศการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2556

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 โดยได้เชิญคณะกรรมการจากภายนอกมาตรวจประเมิน ดังนี้

  1. รศ.จันทนี เพชรานนท์ ประธานกรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  2. ผศ.นพปฎล สุวัจนานนท์ กรรมการคณะตรวจประเมิน ฯ
  3. ผศ.สมควร สนองอุทัย กรรมการและเลขานุการคณะตรวจประเมิน ฯ

ภาพบรรยากาศ