ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประเมินปีการศึกษา 2556มทร.พระนครอาจารย์เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณบดี เข้าเยี่ยมชมพื้นที่คณะ

       คณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณบดี เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และพบทีมบริหารของคณะ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคณะต่อไป โดยมีกำหนดเยี่ยมชมคณะในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาโดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ
  2. นายโอภาส   เขียววิชัย
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย์   พานิชภักดิ์
  4. นางสาวสมจิตต์    มหัธนันท์
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล    หวังวณิชพันธุ์
  6. นางสาวสายพิณ   ศรีครอบ

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมคณะ