กิจกรรมปีการศึกษา 2556ฝ่ายกิจการนักศึกษามทร.พระนคร

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2556

ฝ่่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม การสร้างและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานของชาติ ยังแสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตของประเทศชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานรุ่นปัจจุบันได้ช่วยกันดูแลรักษาให้ดำรงอยู่ต่อไป อีกทั้งได้เรียนรู้ความเป็นมาของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆซึ่งเป็นประชากรในประเทศที่มีการสร้างสมภูมิปัญญา ประเพณี วิถีชีวิที่งดงามได้ร่วมกันสืบทอดไว้ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อยู่ต้นน้ำที่ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรของชาติ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงามสร้างจิตสำนึกที่อยากจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปและยังช่วยลดปัญหาที่มีผลกระทบมาจากสภาวะโลกร้อน และยังช่วยสร้างเครือข่ายการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยการดำเนินการต้องเริ่มตั้งแต่บุคลากรภายในคณะ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการที่จะรักษาและหวงแหนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน และสิ่งแวดล้อม จากชุมชนหรือสถานที่มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๒๕–๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

000 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม