คว้ารางวัลการประกวดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 ประเภท นักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยงานการจัดการความรู้ สถอ. ได้เตรียมทีมและจัดส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการการจัดการความรู้ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้ นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์ นายคมชาญ โชติวรอนันต์ นางสาวชญานี แหยมเจริญ โดยทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร รับรางวัลเหรียญเงินในกลุ่มนักศึกษา เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมชุมชนคู่บูรณาการความรู้สู่สังคมเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนระหว่างประเทศบนพื้นฐานความพอเพียง” โดยมีผู้ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการและเตรียมทีม ดังนี้ นายธานี สุคนธะชาติ คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม โดยเข้าร่วมประกวด ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ราชมงคล+2 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to Continue Reading →

โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ปีงบประมาณ 2558

       สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการด้านผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อเรื่อง โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์จริงในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนให้กับนักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2557 ณ ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาพบรรยากาศ

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

       สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการศึกษาดูงานและการอบรม เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และเพิ่มประสบการณ์ โดยโครงการจัดขึ้น ณ ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2557 ภาพบรรยากาศ

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจพฤติกรรมด้านความมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

       ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจพฤติกรรมด้านความมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม” เพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพดีทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และสังคมต่อไป โดยได้นำนักศึกษาเข้าอบรมในเรื่องของการใช้หลักธรรมเพื่อมาปรับในการดำเนินชีวิต  โครงการจัดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ภาพบรรยากาศ

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ฯ ประจำปี 2557

นางสาว วรรณภา อันดับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิลโก้ พร้อมกับนักศึกษาจากคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6

กำหนดการตรวจโรคและเอ็กซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุม D-HALL  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายละเอียดดังแนบ กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 1

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับ 3 รางวัล จากการนำเสนอผลงานในนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 1 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 ได้แก่ผลงานการศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ พัฒนากระดาษจากผักตบชวา สู่การสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์ ของ น.ส.นันทภัค พัฒธวี ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเปลือกถั่วลิสง ของนายเบญจพล ศรีสันติสุข ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Continue Reading →

สอบหัวข้อโครงการออกแบบและพัฒนางานบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2556

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ดำเนินการสอบหัวข้อครั้งสุดท้ายเพิ่มการสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยการ สอบจัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ.ห้อง 421 ที่ผ่านมา โครงการออกแบบและพัฒนางานบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ ครั้งที่ 5 Around The World

       คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ ครั้งที่ 5 Around The World ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว  กิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ ครั้งที่ 5 Around The World